1. Storno objednávky
 1. a) Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
  b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily  atď.
– Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7  kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.ciernaperla.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. 

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (obchod@ciernaperla.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný  v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť Faktúru.
Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 7 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www. ciernaperla.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.ciernaperla.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ciernaperla.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

V prípade, ak sa na internetovej stránke www.ciernaperla.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Platobné podmienky a spôsob platby

 1. Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
 • b) PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet A&A Szabó s.r.o (Pre platby v EUR Číslo účtu v tvare IBAN: SK8475000000004007577978) Variabilný symbol: použite číslo zaslanej faktúry resp. Vašej elektronickej objednávky, do poznámky napíšte vaše meno.
 • c)  PLATBA KARTOU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke kartou pri potvrdení platba na eshopovej objednávke
 1. Spôsob platby v rámci Slovenskej Republiky

Kupujúci má tieto možnosti platby:

 • a) Bankový prevod
 • b) Platba na dobierku
 • c) Platba kartou
 1. Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke z Českej Republiky a z iných krajín sveta
  Platby sa vykonávajú v EUR , pričom Predávajúci vyžaduje PLATBU VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérom InTime  po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet A&A Szabó s.r.o (Pre platby v EUR Číslo účtu v tvare IBAN: SK8475000000004007577978) , Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky, do poznámky napíšte vaše meno.
 • a) Bankový prevod