Keď si objednávate kávu, darčekový balíček s kávou  z našej stránky ciernaperla.sk, zverujete nám svoje informácie. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov zistíte, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a všetko si pozorne prečítate.

Chceme, aby ste pri používaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako môžete chrániť vaše súkromie.

V našich pravidlách ochrany súkromia je vysvetlené:

 • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
 • Ako tieto informácie používame.
 • Aké možnosti ponúkame, vrátane toho ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

Aké informácie zhromažďujeme a prečo:

Na to, aby sme Vám mohli doručiť, resp. aby si vašu objednávku mohla vyzdvihnúť ta správna osoba, potrebujeme vedieť, vaše osobné údaje, ktoré vypĺňate pri objednávke.

Tieto Vaše osobné údaje si môžete pozrieť a kedykoľvek aktualizovať na stránke vášho účtu.

Účty, ktoré sú neaktívne po dobu viac ako 6 mesiacov, sú automaticky deaktivované a vymazané.

Ak chcete Vaše osobné údaje vymazať ihneď, stačí nás požiadať  emailom na obchod@ciernaperla.sk

ŽIADNE Z VAŠICH OSOBNÝCH DÁT NEPOSKYTUJEME TRETÍM STRANÁM!!!!

Slúžia nám na zlepšenie stránky ciernaperla.sk, pre zvýšenie vášho komfortu na našich stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov 

( Zákon o ochrane osobných údajov – 18/2018 Z.z.-viď plné znenie na stránke )

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o informácie o našej spoločnosti. Ochrana osobných údajov má mimoriadne vysokú prioritu pre vedenie spoločnosti  A & A Szabó, s r.o. Použitie internetovej stránky A&A Szabó s r.o. ( www.ciernaperla.sk) je možné bez indikácie akýchkoľvek osobných údajoch; ak však dotknutá osoba, poskytujúca osobné údaje chce uskutočniť objednávku tovaru resp.  služby prostredníctvom našich webových stránok, resp. emailu (obchod@ciernaperla.sk, szabo@ciernaperla.sk,) spracovanie osobných údajov sa môže stať nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získavame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa ( doručenia zásielky, fakturačná), e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny vzťahujúcich sa na A & A Szabó, s r.o.. Týmto vyhlásením o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov a o právach, na ktoré majú nárok.

Ako prevádzkovateľ, A & A Szabó, s r.o. zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu môže každý poskytovateľ údajov slobodne prenášať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. telefonicky.

 

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov A & A Szabó, s r.o. sa zakladá na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, chceli by sme vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 

a) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Subjekt údajov

Subjekt údajov je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

c) Spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobenie, zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným sprístupňovaním, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

d) Obmedzenie spracovania

Obmedzením spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

e) Profilovanie

Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov pozostávajúcu z použitia osobných údajov na posúdenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií , záujmy, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo pohyby.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno pripísať konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú vedené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie, že osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; ak účel a spôsob takéhoto spracovania sú stanovené právom Únie alebo členského štátu, správca alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť ustanovené právom Únie alebo členským štátom.

h) Spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorej sú osobné údaje zverejnené, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Avšak verejné orgány, ktoré môžu dostať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej správy musí byť v súlade s uplatniteľnými pravidlami na ochranu údajov v súlade s účelmi spracovania.

j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako subjekt údajov, prevádzkovateľ, spracovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo spracovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

k) Súhlas

Súhlasom dotknutej osoby je akékoľvek slobodné, špecifické, informované a jednoznačné označenie želania dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého vyjadrenia alebo jasného pozitívneho konania vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

A & A Szabó, s.r.o.

Hlavná 216

903 01  Kostolná pri Dunaji

Slovensko

Telefón: +421 903 454 046, +421 905 849 607

E-mail: obchod@ciernaperla.sk , szabo@ciernaperla.sk ,

Webová stránka: www.ciernaperla.sk

 

3. Cookies

Internetové stránky A & A Szabó, s.r.o.používajú cookies. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory obsahujú tzv. cookie ID. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dátových objektov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

Použitím súborov cookie, A & A Szabó, s.r.o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookie umožňujú, ako sme už uviedli, rozpoznanie našich používateľov webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookie, napr. nemusí zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si pamätá tovar, ktorý zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.

Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a preto môže trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť použiteľné v plnom rozsahu.

 

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka A & A Szabó, s.r.o. zhromažďuje rad všeobecných údajov a informácií, keď subjekt údajov alebo automatizovaný systém zadá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Zozbierané môžu byť (1) typy prehliadačov a použité verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. Sprostredkovatelia), (4) (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) akékoľvek iné podobné údaje a ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií, A & A Szabó, s.r.o. nevyvodzuje žiadne závery o subjekte údajov. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby (1) správne doručili obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok, ako aj ich inzerciu, (3) zabezpečili dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku. Preto A & A Szabó, s.r.o. analyzuje anonymne zhromaždené údaje a štatistické informácie s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov nášho podniku a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

5.Prihlásenie na odber našich bulletinov

Na webových stránkach A & A Szabó, s.r.o., majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu nášho podniku. Vstupná stránka ​​použitá na tento účel určuje, aké osobné údaje sa prenášajú, ako aj kedy sa bulletinobjednáva od prevádzkovateľa.

A & A Szabó, s.r.o. pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom bulletinu o ponukách podniku. Podnikový informačný bulletin môže byť prijatý subjektom údajov iba vtedy, ak (1) subjekt údajov má platnú e-mailovú adresu a (2 subjektov údajov sa zaregistruje pre zasielanie bulletinov. Na e-mailovú adresu zaregistrovanú subjektom údajov sa po prvýkrát za účelom dvojitého prihlásenia na zasielanie správ z právnych dôvodov zašle potvrdzujúci e-mail. Tento potvrdzujúci e-mail sa používa na preukázanie, či majiteľ e-mailovej adresy ako subjektu údajov je oprávnený dostávať newsletter.

Pri registrácii do bulletinu ukladáme aj IP adresu počítačového systému prideleného poskytovateľom internetových služieb (ISP) a používané subjektom údajov v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na pochopenie (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby neskôr a preto slúži cieľu právnej ochrany správcu.

Osobné údaje zozbierané ako súčasť registrácie na informačný bulletin budú použité iba na zasielanie nášho bulletinu. Okrem toho môžu byť účastníci informačného bulletinu informovaní prostredníctvom e-mailu, ak je to potrebné pre prevádzku informačnej služby alebo príslušnú registráciu, to môže byť prípade zmeny ponuky, alebo v prípade zmeny technických okolností. Nebude dochádzať k prenosu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom služby bulletinov tretím stranám. odoberanie nášho bulletinu môže subjekt údajov ukončiť kedykoľvek. Súhlas na ukladanie osobných údajov, ktorý subjekt údajov poskytol na zaslanie bulletinu môže byť kedykoľvek zrušený. Na účely zrušenia súhlasu sa v každom bulletine nachádza zodpovedajúci odkaz. Je tiež možné zrušiť odber z bulletinu kedykoľvek priamo na webovej lokalite prevádzkovateľa, alebo to oznámiť prevádzkovateľovi iným spôsobom.

6. Sledovanie správ

Informačný bulletin A & A Szabó, s.r.o. obsahuje takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do takýchto e-mailov, ktoré sú odosielané vo formáte HTML na zapisovanie a analýzu súborov denníka. To umožňuje štatistickú analýzu úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe zabudovaného sledovacieho pixelu, A & A Szabó, s.r.o. môže zistiť, či a kedy bol subjektom údajov otvorený e-mail, a ktoré odkazy v e-maile boli vyžiadané subjektmi údajov.

Takéto osobné údaje zhromaždené v sledovacích pixeloch obsiahnutých v bulletine sú uložené a analyzované správcom s cieľom optimalizovať zasielanie bulletinu a prispôsobiť obsah budúcich spravodajcov ešte lepšie záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú prenesené na tretie strany. Subjekty údajov majú kedykoľvek právo odvolať príslušné samostatné vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom postupu dvojitého ohlásenia. Po zrušení budú tieto osobné údaje vymazané správcom. OMS, a.s. automaticky považuje odstúpenie od prijatia bulletinu ako zrušenie.

7. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uloženia, alebo ak to udelil európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, na ktoré sa to vzťahuje.

Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota na uchovávanie predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne blokujú alebo vymazávajú v súlade s právnymi požiadavkami.

8. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú. Ak si subjekt údajov želá využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

b) Právo na prístup

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek a kópiu týchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia udeľujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

 • účely spracovania;
 • kategórie príslušných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 • ak je to možné, plánované obdobie, na ktoré budú uložené osobné údaje, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencia práva požiadať správcu o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
 • existencia práva podať sťažnosť orgánu dohľadu;
 • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
 • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané následky spracovania pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu.

Ak subjekt údajov chce využiť toto právo na prístup, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

C) Právo na nápravu

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby bez zbytočného odkladu od prevádzkovateľa obdržal opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracovania má dotknutá osoba právo na dokončenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.

Ak dotknutá osoba chce uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby získal od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa z jedného z týchto dôvodov platí, pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Dotknutá osoba odoberie súhlas, na základe ktorého je spracovanie založené podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a ak neexistuje iná právna pôda pre spracovanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov, ktorý namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje boli spracované neoprávnene.
 • Osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu dodržiavania zákonnej povinnosti v právnych predpisoch Únie alebo členských štátov, ktoré podliehajú správcovi.
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedeným v článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených A & A Szabó, s.r.o. môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti A & A Szabó, s.r.o. bezodkladne zabezpečí okamžité splnenie požiadavky na vymazanie.

Ak prevádzkovateľ sprístupnil osobné údaje a je podľa článku 17 ods. 1 povinný vymazať osobné údaje, správca, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení s cieľom informovať ostatné prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje, ktoré dotknutá osoba požadovala od týchto prevádzkovateľov vymazaním akýchkoľvek odkazov alebo kopírovania alebo replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje. Zamestnanci A & A Szabó, s.r.o.zabezpečia potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každý subjekt údajov má právo, ktoré udelil európsky zákonodarca, aby získal od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jedno z týchto podmienok:

 • Presnosť osobných údajov spochybňuje subjekt údajov, a to na obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné a subjekt údajov sa stavia proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale tieto osoby sú povinné pre zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba vzniesla námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad subjektmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a subjekt údajov chce požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených v A & A Szabó, s.r.o. môže kedykoľvek kontaktovať každého zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec A & A Szabó, s.r.o.zabezpečí obmedzenie spracovania.

F) Právo na prenos dát

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby dostal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. A) (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na vykonávanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci udelenej prevádzkovateľovi.

Okrem toho pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného správcu do iného, ​​ak je to technicky uskutočniteľné, a ak tak neurobí nepriaznivo ovplyvňujú práva a slobody iných.

V záujme uplatnenia práva na prenos údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať každého zamestnanca A & A Szabó, s.r.o.

G) Právo na námietku

Každý subjekt údajov má právo udeliť európskym zákonodarcom právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a ktoré je založené na písmenách e) alebo f) ) článku 6 ods. 1 GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

A & A Szabó, s.r.o. nebudú ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, ak nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak A & A Szabó, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účely takéhoto uvedenia na trh. Toto sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak subjekt údajov namieta voči A & A Szabó, s.r.o. na spracovanie na účely priameho marketingu, A & A Szabó, s.r.o. nebude ďalej spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba právo vzniesť námietku z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú od A & A Szabó, s.r.o.  na vedecké alebo historické účely výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu.

V záujme uplatnenia práva na námietku môže dotknutá osoba kontaktovať každého zamestnanca A & A Szabó, s.r.o. Okrem toho je dotknutá osoba slobodná v kontexte využívania služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES, aby využila svoje právo na námietku automatickými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby nepodliehal rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vyvoláva právne účinky, ktoré sa ho týkajú, alebo ho podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a správcom údajov, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ, a ktorá tiež stanovuje prijatie vhodných opatrení na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb a legitímnych záujmov, alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a správcom údajov, alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, A & A Szabó, s.r.o. vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby a oprávnených záujmov, prinajmenšom právo získať ľudskú intervenciu zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť rozhodnutie.

Ak subjekt údajov chce uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca A & A Szabó, s.r.o.

i) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov

Každý dotknutý subjekt má právo udeliť európskym zákonodarcom právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba chce uplatniť právo odobrať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca A & A Szabó, s.r.o.

 

9. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebook

Na tejto webovej stránke má prevádzkovateľ integrované komponenty podniku Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miestom pre spoločenské stretnutia na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a vzájomne pôsobiť vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom požiadaviek na priateľov.

Spoločnosť Facebook je spoločnosťou Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, prevádzkovateľom je spoločnosť Facebook IrelandLtd., 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorá je riadená prevádzkovateľom a do ktorej bola integrovaná zložka Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky sa zobrazí výzva na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky Facebook z Facebooku prostredníctvom komponentu Facebook. Prehľad všetkých doplnkov Facebooku je prístupný na stránke https://ciernaperla_blackpearl.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.

Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pohyb subjektu údajov pri každej akcii na našej webovej stránke – a počas celého trvania jeho pobytu na našej internetovej stránke – ktorú konkrétnu podstránku nášho internetu stránku navštívil daný subjekt. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s príslušným účtom Facebooku subjektu údajov. Ak subjekt údajov klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do našich webových stránok, napr. tlačidlo „Like“ alebo ak subjekt vkladá komentár, potom sa služba Facebook zhoduje s týmito údajmi s osobným používateľským účtom Facebooku subjektu údajov a ukladá osobné údaje.

Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook informácie o návšteve webových stránok subjektom údajov vždy, keď sa dotknutá osoba prihlási súčasne na Facebooku v čase vyžiadania na našu webovú stránku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre predmetnú osobu žiadúci, môže to zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku predtým, ako sa uskutoční výzva na našu webovú stránku.

Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom Facebooku. Okrem toho sa vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú elimináciu prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môžu používatelia použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

10. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej lokalite prevádzkovateľ integroval komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, získavanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), o ktorých podstránkach bola navštevovaná, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa regulátor aplikáciu „_gat.anonymizeIp“. Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našich webových stránok a na poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú činnosti na našich webových stránkach a poskytujú nám ďalšie služby súvisiace s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. S nastavením súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorého bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako napríklad adresa IP subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie provízií.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Subjekt údajov môže, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto , Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť odkaz na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemusia preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém subjektu údajov neskôr vymazaný, naformátovaný alebo novo inštalovaný, potom subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnky prehliadača na zakázanie služby Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný subjektom údajov alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá je pripísateľná ich sfére kompetencií alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

11. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google+

Na tejto webovej lokalite prevádzkovateľ integroval tlačidlo Google+ ako komponent. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je sociálnym miestom stretávania sa na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje užívateľom komunikovať a vzájomne pôsobiť vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom spoločnosti Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, SPOJENÉ ŠTÁTY.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a na ktorom je integrované tlačidlo Google+, internetový prehliadač v systéme informačnej technológie subjektu údajov automaticky stiahne zobrazenie zodpovedajúceho Tlačidlo Google+ spoločnosti Google prostredníctvom príslušného komponentu tlačidla Google+. V priebehu tohto technického postupu je spoločnosť Google informovaná o tom, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Podrobnejšie informácie o službe Google+ nájdete na stránke https://developers.google.com/+/.

Ak sa dotknutá osoba prihlási naraz na službu Google+, spoločnosť Google pri každom otvorení našej webovej stránke subjektom údajov a počas celého trvania jeho pobytu na našej internetovej stránke rozpozná, ktoré konkrétne podstránky našej stránky Internetovú stránku navštívil subjekt údajov. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a služba Google ich zodpovedá príslušnému účtu Google+ priradenému subjektu údajov.

Ak subjekt údajov klikne na tlačidlo Google+ integrované na našich webových stránkach a poskytne odporúčanie Google+ 1, potom spoločnosť Google pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu Google+ subjektu údajov a uloží osobné údaje. Spoločnosť Google ukladá odporúčanie subjektu údajov v službe Google+ 1 a zverejňuje ho v súlade s podmienkami a podmienkami prijatými dotknutou osobou v tejto súvislosti. Následne odporúčanie Google+ 1 poskytnuté subjektom údajov na tejto webovej lokalite spolu s inými osobnými údajmi, ako napríklad názvom účtu Google+ používaným subjektom údajov a uloženou fotografiou, sa ukladá a spracováva v iných službách Google, ako je napríklad vyhľadávací nástroj výsledky vyhľadávacieho nástroja Google, účet Google subjektu údajov alebo na iných miestach, napr na internetových stránkach alebo vo vzťahu k reklamám. Spoločnosť Google je tiež schopná prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými osobnými údajmi uloženými v službe Google. Spoločnosť Google ďalej zaznamenáva tieto osobné informácie s cieľom zlepšiť alebo optimalizovať rôzne služby Google.

Prostredníctvom tlačidla Google+ získava spoločnosť Google informácie o tom, že subjekt údajov navštívil našu webovú stránku, ak je subjekt údajov v čase výzvy na naše webové stránky prihlásený do služby Google+. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne alebo klepne na tlačidlo Google+.

Ak dotknutá osoba nechce odoslať osobné údaje spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu tým, že sa odhlási zo svojho účtu Google+ predtým, ako navštívi našu webovú stránku.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Viac odkazov od spoločnosti Google o tlačidle Google+ 1 je možné získať na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.12. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania LinkedIn.

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom s existujúcimi obchodnými kontaktmi pripojiť sa a vytvárať nové obchodné kontakty. Viac ako 400 miliónov registrovaných ľudí vo viac ako 200 krajinách používa LinkedIn. Preto je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších webových stránok na svete.

Prevádzkovateľom spoločnosti LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 StierlinCourtMountainView, CA 94043, SPOJENÉ ŠTÁTY. V prípade záležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov v Spojených štátoch, zodpovednosť za otázky ochrany osobných údajov v Spojených štátoch, Wilton Plaza, WiltonPlace, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a na ktorom bol integrovaný komponent LinkedIn (prepojenie LinkedIn), je internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky vyzvaný na prevzatie zobrazenia príslušnej komponenty LinkedIn v LinkedIn.

Ak sa dotknutá osoba prihlási naraz na LinkedIn, LinkedIn zistí pri každej výzve na našej webovej stránke subjektom údajov – a počas celého trvania pobytu na našej internetovej stránke – ktorú konkrétnu podstránku nášho internetu stránku navštívil daný subjekt. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu LinkedIn a priradia sa príslušnému účtu LinkedIn subjektu údajov. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel LinkedIn integrovaných na našej webovej stránke, LinkedIn pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu LinkedIn subjektu údajov a uloží osobné údaje.

Spoločnosť LinkedIn dostáva informácie prostredníctvom komponentu LinkedIn, ktoré dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, za predpokladu, že dotknutá osoba je prihlásená na stránke LinkedIn v čase vyžiadania na našej webovej stránke. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na tlačidlo LinkedIn alebo nie. Ak takýto prenos informácií na LinkedIn nie je pre predmetnú osobu žiadúci, môže to zabrániť odhlásením sa z účtu LinkedIn predtým, ako sa uskutoční výzva na našu webovú stránku.

Spoločnosť LinkedIn poskytuje možnosť https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásiť sa od e-mailových správ, SMS správ a zacielených reklám, ako aj možnosť spravovať nastavenia reklamy. LinkedIn tiež používa pridružené spoločnosti ako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavenie týchto cookies môže byť zakázané na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobných údajov pre LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidlá cookie služby LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

13. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby YouTube

Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne nastaviť videoklipy a ostatných používateľov, čo tiež poskytuje bezplatné prezeranie, kontrolu a komentovanie. Služba YouTube vám umožňuje publikovať všetky druhy videí, takže môžete získať prístup k plným filmom a televíznym vysielaniam, ako aj k hudobným videám, príveskom a videám, ktoré používatelia využívajú prostredníctvom internetového portálu.

Prevádzkovateľom spoločnosti YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 CherryAve., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ ŠTÁTY. Služba YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, SPOJENÉ ŠTÁTY.

Pri každej výzve na jednu z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a na ktorom bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), sa automaticky zobrazí výzva na prehliadanie internetového prehliadača v systéme informačnej technológie subjektu údajov preberanie zobrazenia príslušnej zložky služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/. Počas tohto technického postupu získali YouTube a Google informácie o tom, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.

Ak je predmet údajov prihlásený v službe YouTube, služba YouTube rozpozná pri každej výzve na podstránku obsahujúcu video YouTube, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívil subjekt údajov. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a príslušnému subjektu údajov sa priradí príslušný účet YouTube.

Služba YouTube a Google dostanú informácie prostredníctvom komponentu YouTube, ktoré dotknutá osoba navštívila na našej webovej stránke, ak sa dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásila do služby YouTube; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak takýto prenos týchto informácií na stránky YouTube a Google nie je pre predmetnú osobu žiadúci, môže sa zabrániť doručeniu, ak sa subjekt pred odchodom na našu webovú stránku odhlási z vlastného účtu YouTube.

Ustanovenia o ochrane údajov YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

14. Právny základ pre spracovanie

Art. 6 ods. 1 písm. GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pre ktoré získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba súčasťou, ako je napríklad prípad, keď sú operácie spracovania potrebné na dodanie tovaru alebo na poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracovanie je na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre takéto operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Naša spoločnosť podliehaprávnej povinnosti, ktorou je spracovanie osobných údajov, ako napríklad pre plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by bol návštevník v našej spoločnosti zranený a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR. Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa na operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie nevyhnutné na účely legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, s výnimkou prípadu, keď takéto záujmy prevyšujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto spracovateľské operácie sú osobitne prípustné, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. Domnieval sa, že by mohol byť prijatý legitímny záujem, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 ods. 2 GDPR).

 

15. Legitímne záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je náš legitímny záujem uskutočňovať naše podnikanie v prospech blahobytu všetkých našich zamestnancov.

 

16. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje bežne vypúšťajú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

17. poskytovanie osobných údajov ako zákonných alebo zmluvných požiadaviek; Požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; Povinnosť subjektu údajov poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné uzatvoriť zmluvu, že subjekt údajov nám poskytne osobné údaje, ktoré musí následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď naša spoločnosť podpíše s ňou zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou nemohla byť ukončená. Predtým, ako dotknutý subjekt poskytne osobné údaje, dotknutá osoba musí kontaktovať každého zamestnanca. Zamestnanec objasňuje subjektu údajov, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov dát.

 

18. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.